สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ World Englishes
    
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษา
  • เรียนภาษา
  • สอนภาษา
  • ภาษาอังกฤษ

II&III: Essential English and Examination Preparation

(หลักสูตรพื้นฐานที่สำคัญและหลักสูตรเตรียมสอบ):

หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานที่สำคัญของ World Englishes ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อที่จะนำความรู้นั้นไปต่อยอดสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในขั้นที่สูงขึ้น เช่นการการสอบเพื่อไปศึกษาต่อ หรือการเข้าทำงานกับบริษัทที่ใฝ่ฝันไว้ทาง World Englishes จึงออกแบบ Mountain of Success ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนในขั้นตอนการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตที่ผู้เรียนได้วางแผนไว้สมัครเรียน
เรียนภาษา

MOUNTAIN OF SUCCES

แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้