สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ World Englishes
    
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษา
  • เรียนภาษา
  • สอนภาษา
  • ภาษาอังกฤษ

IV: English for Business (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการพูดต่างๆในการทำงาน นำเสนองาน การประชุม หรือการเจรจาต่อรองพร้อมกับเนื้อหาที่ทันสมัยครอบคลุมโลกธุรกิจและการทำงานทั้งใน ASEAN, ASIA, และทั่วโลก เช่นความรู้เรื่องการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) ที่จะเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้การสนทนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้สมัครเรียน
ภาษาอังกฤษ