สถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ World Englishes
    
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษาอังกฤษ
  • เรียนภาษา
  • เรียนภาษา
  • สอนภาษา
  • ภาษาอังกฤษ

English for Organizations
(ภาษาอังกฤษสำหรับเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรคือหลักสูตรแบบบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจ ทักษะการสื่อสารระหว่างประเทศ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ และอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้บุคลากรของท่านพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จติดต่อ World Englishes: English Language and Success School เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรท่านสมัครเรียน
English Course

English for Organizations